Лора Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, LIV. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2010, 823 S. - Byzantinoslavica, 2012, 70 (1–2), с. 361–367. Print ISSN 0007-7712.


Димитров, Камен (2012) Лора Тасева. Триодните синаксари в средновековната славянска книжнина. Monumenta linguae slavicae dialecti veteris, LIV. Freiburg i. Br.: Weiher Verlag 2010, 823 S. - Byzantinoslavica, 2012, 70 (1–2), с. 361–367. Print ISSN 0007-7712. Прага


 Рецензия за книгата на Л. Тасева, плод на дългогодишни научни изследвания. Авторката буквално написва още няколко раздела в рецепционната история на триодните синаксари, като открива и проучва три нови техни превода (C, D и R) и една основна редакция (T). Всяко следващо проучване върху рецепцията през ХІV в. на свързани с богослужението текстове ще трябва да има предвид изводите от изследването на Л. Тасева. Нейните обобщения за типологичните съвпадения между текстовата история на триодните синаксари и останалия книжовен поток през късното Средновековие (паралелни преводи, най-активна редакторска намеса на южнославянските книжовници, компилиране на различни текстови разновидности, неравномерно присъствие на отделните четива) хвърлят нова светлина върху пътищата, по които византийската литература навлиза и се разпространява в славянския свят. При образцовото критическо издание на Закхеевия превод е обхванат впечатляващ брой славянски ръкописи. Използването и на византийски ръкописи, освен печатните издания на Триода и Пентикостара, е особено ценно поради липсата на критическо издание на гръцкия текст. Изработените на много високо научно равнище в съответствие с най-добрите лексикографски традиции словоуказатели систематизират по максимално удобен за ползване начин лексикалното богатство на най-стария превод на триодните синаксари и го правят достъпно за широк кръг изследователи.
  Рецензия
 Триодни синаксари, Лора Тасева, византинтинистика, старобългаристика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7078
 Камен Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/