Nomina loci в Бориловия синодик. - В: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788.


Димитров, Камен (2011) Nomina loci в Бориловия синодик. - В: Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 191–198. ISBN 978-954-524-810-8. COBISS.BG-ID 1246114788. Велико Търново


 Ексцерпират се и се класифицират по семантичен признак съществителните имена за локалност (nomina loci) в състава на Бориловия синодик. Установяват се словообразувателните модели на производните съществителни от този подклас имена за назоваване на места. Чрез сравнение с класическите старобългарски паметници се извършват наблюдения върху промените на лексиката през среднобългарския период в сравнение със старобългарския. Върху материала от Бориловия синодик се проверява настъпили ли са промени в морфемната структура на производните съществителни имена за локалност и кои словообразувателни типове са устойчиви и продуктивни през периода Х–XIV в.
  Статия
 Nomina loci, Борилов синодик, морфематика, словообразуване, семантика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7074
 Камен Димитров

1. Германова, А. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2011–2012 г. – Старобългарска литератураq 2014, 49–50, 259–313 (с. 275). Print ISSN 0204-868X.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/