Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. - В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. София: „ГРАФИС - Ал. Жеков”, 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. COBISS.BG-ID 1237313508.


Димитров, Камен (2011) Речник-индекс на словата на авва Доротей – основни проблеми, строеж на речниковата статия, план за издаване на текста. - В: Проблеми на историческата лексикология и лексикография. София: „ГРАФИС - Ал. Жеков”, 2011, 40–47. ISBN 978-954-91477-2-8. COBISS.BG-ID 1237313508. София


 Прави се преглед на основните проблеми при научното изучаване на славянската ръкописна традиция словата на авва Доротей. Представят се основните научни приноси в книгата на К. Димитров „Речник-индекс на словата на авва Доротей (по ръкопис 1054 от сбирката на М. П. Погодин)“. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, 412 с. ISBN 978–954–524–727–9. Публикува се предварителен план за научно наборно издание на текста на всички слова на авва Доротей с паралелен гръцки текст и гръцко-старобългарски словоуказател.
  Статия
 речник-индекс, слова на авва Доротей, научно издание, лексикография


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  7073
 Камен Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/