Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.)


Аркадиев, Димитър (1986) Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.) Население, София, БАН - Координационен съвет по демография, 1986, кн.2, с.3-11. ISSN: 0205-0617.


 Населението на България през средновековието (VII-ХIV в.)
  Статия
 население, средновековие, оценка, България


Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки История и археология

Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology

 Издадено
  707
 Димитър Аркадиев

11. Demographics of Bulgaria. From Wikipedia, the free encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Bulgaria

9. Bulgarians. Wikipedia. https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Bulgarians.htmlV

10. ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ.УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДЕМОГРАФИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ". С.,СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 2016.phls.uni-sofia.bg/documents/articles/.../Demografia%20Slaveikov%20PA%20BAK.doc.

8. ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ. ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. - Статистика, 2002, кн. 1, с. 32-42.

7. ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ. ЕТНОДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.- Етнодиалог, 2001, бр. 3, с.9-29 (27).

5. POPULATION INDEX (USA) Copyright c 1986-2000, Office of Population Research, Princeton University. http://popindex.princeton.edu/browse/v53/n1/d.html#53:10095

6. ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР СЛАВЕЙКОВ. ДЕМОГРАФИЯ. Учебна програма. Философски факултет на СУ”Кл. Охридски”, София.

3. КАМЕН ДОНЧЕВ. БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕТНОГРАФСКА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 1986 г. – Българска етнография, 1989, кн. 3-4, с. 76-86.

4. ПАНАТАЛЕЙ ЗАРЕВ. Доклади 9: БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СОЦИАЛИЗМА. С., БАН, 1989, с. 49-50, 57.

2. PAUL BAIROCH, JEAN BATOU, PIERRE CHEVRE. POPULATION DES VILLES EUROPEENNES DE 800 À 1850. Université de Genève. Centre d'Histoire Economique Internationale. Droz, 1988, 336 pp. (p. 296). ISBN: 978-2-600-04289-5.

1. PMID: 12280532. PUBMED (USA) A service of the U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/