ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS.


Иванова, Ценка (2013) ЕЗИКЪТ И КУЛТУРАТА НА „ДРУГИЯ” В УЧИЛИЩАТА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ // THE LANGUAGE AND CULTURE OF THE “OTHER” IN THE SCHOOLS AND UNIVERSITIES ON THE BALKANS. „Балканите – език, история, култура” /3, изд. ИВИС, ВТУ – Велико Търново 2013, стр. 375-383


 Извън историческия план на взаимно опознаване, който се отличава с различни гледни точки и интерпретации, балканските народи имат твърде оскъдни знания за своите култури и за най-важни белези на другата идентичност в съвременния свят. В това изложение се застъпва становището, че образователните системи на балканските държави са длъжници на взаимното опознаване в контекста на съвременните комуникации в един глобализиран свят, който, въпреки заличаването на различни видове граници, не е загърбил културните и езиковите различия като носители на идентичност. Чрез описание на актуални практики в отделни балкански страни и чрез лингвокултурологични критерии, прилагани в съвременното обучение по чужд език и култура, се предлагат тематични области, които би трябвало да присъстват в учебно съдържание, в културнообразователни медийни програми и под.
  Доклад
 Балкани, балкански езици, балкански култури, взаимно опознаване, лингвокултурни знания.


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  7039
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/