ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities)


Иванова, Ценка (2012) ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЧУЖБИНА И ЗА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (между традициите и съвременните реалности) // FOR THE BULGARIAN LANGUAGE ABROAD AND FOR THE ROLE OF THE BULGARIAN STATE (between the traditions and contemporary realities) Българската езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация. Пловдив, Унив. издателство, 2012, ISBN 978-954-423-784-4, стр. 132-149


 Предмет на изложението е статусът на българския език в чужбина, където се наслагват традиции и стереотипи от предходни периоди и нови ситуации, породени от промените през последните две десетилетия. Прави се обзор на дейностите, които осъществява българската държава за популяризиране на българския език и българската културна идентичност по света. Предлага се нов тип организация на осъществявани и на отсъстващи от сегашните практики дейности.
  Статия
 български език в чужбина, българи по света, чуждестранна българистика, българска държавна политика.


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  7036
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/