Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2008) Дистанционно обучение в университетска среда в контекста на непрекъснатото образование. Дисертационен труд. София, Специализиран научен съвет по педагогика, 2008, COBISS.BG-ID 1249893604


 
  Дисертация
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  7026
 Стоянка Георгиева-Лазарова

3. Магдалена Делинешева. Smartclassroom.bg: През погледа на учителя - предизвикателство или възможност. - Сб. от Научно-практическа конференция „Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите“, София, 20 октомври 2017 г. Ред. С. Караджова. София: Джуниър Ачийвмънт България, 2018, SBN 978-954-8421-38-6. Цитират на стр. 10

2. Цитирано в: Баева Д. Съвременни форми на обучение в информационното общество. Педагогически новости : годишно научнотеоретично издание, Pedagogical inovations : annual scientific-theoretical journal, 2015, ISSN 1314-7714, COBISS.BG-ID 1263701476 Цитат на стр. 1 - http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC/

1. Лазаров Л. Развитие на информационните средства за обучение. — Педагогически алманах, 2011, с.94-103.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/