Обучение и технологии


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Обучение и технологии Педагогически алманах, 2014.


 
  Студия
 
 Издадено
  6973
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Росица Тодорова "Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4 клас" Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и Дидактика Катедра "Педагогика", ВТУ 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/