Обучение и технологии


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Обучение и технологии Педагогически алманах, 2014.


 
  Студия
 
 Издадено
  6973
 Стоянка Георгиева-Лазарова

3. На стр. 264 Karaivanova-Konakchieva P. (2021). Synergy between games and technology in preschool environmental education. Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021 p.260-270.

2. Цитиране на стр. 77 Конакчиева, П. Интерактивност в обучението на три-четиригодишните деца чрез система от мултимедийни игри по Околен свят. – В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283.

1. Росица Тодорова "Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4 клас" Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и Дидактика Катедра "Педагогика", ВТУ 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/