Педагогика на 21-ви век


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Педагогика на 21-ви век УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2017, с. 229. ISBN 978-619-208-102-7 COBISS.BG-ID 1273609956


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6970
 Стоянка Георгиева-Лазарова

3. Цитат на стр. 167 - Алексиева М. и М. Борукова ОБУЧЕНИЕТО ПО БАСКЕТБОЛ НА СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА АКАДЕМИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. Педагогически алманах, Брой 2, 2020, стр. 157-168. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol28/iss2/7

4. Цитат на стр. 444 - Алексиева М. и М. Петкова Практическото обучение във Великотърновския университет в условия на извънредна ситуация. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, с. 438 - 446 ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

1. Ivo Damyanov, Nikolay Tsankov Mobile Apps in Daily Learning Activities. - International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Vol. 12, No. 6, 2018 133-140. eISSN: 1865-7923, Indexing SCOPUS, http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/9659/5255 Цитат на стр. 136.

2. ЦАНКОВ Н., ДАМЯНОВ И. и БОНЕВА-ДАМЯНОВА Е. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА. - Издателство „Авангард Прима” София, 2018, с. 268. ISBN 978-619-239-052-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/