Информационни и комуникационни технологии в образованието


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2014) Информационни и комуникационни технологии в образованието УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 189.


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  6968
 Стоянка Георгиева-Лазарова

2. Стр. 13 Замфиров М. (2019) Информационни и комуникационни технологии в обучението о работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности. УИ „Св. Кирил и Меодий“, с. 174,ISBN 978-954-07-4696-8

1. Росица Тодорова "Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4 клас" Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и Дидактика Катедра "Педагогика", ВТУ 2018

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/