Съвременни технологични зависимости


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2013) Съвременни технологични зависимости УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2013, с. 136. ISBN 978-954-524-924-2, COBISS.BG-ID 1287750372


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6967
 Стоянка Георгиева-Лазарова

4. Росица Тодорова "Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4 клас" Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и Дидактика Катедра "Педагогика", ВТУ 2018

2. Проданов Г. ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО. - https://prodanov.org/studenti/higienni%20iziskvaniya%20pri%20IKT.htm

3. Цитирано от: Съвременни технологични зависимости. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 136 с. ISBN 978-954-524-924-2. COBISS.BG-ID 1260094436 съавтор Лъчезар Лазаров Цитирано в: Ангелова, Невена. Варненските гимназисти в Интернет – полезен престой или вреден навик. – Известия на Съюза на учените – Варна .... Икономически науки, 2016, 2, с. 146-154. ISSN 1314-7390. COBISS.BG-ID 1250795748 http://www.su-varna.org/izdanij/2016/ikonom-2-016/p%20146-154.pdf Цитат на стр. 147.

1. Karamanska D. Y., Todorova, M.V ERGONOMICS IN E- LEARNING. - SCIENTIFIC PROCEEDINGS XII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2015 ISSN 1310-3946 , YEAR XXIII, VOLUME 3, P.P. 62-65 (2015) http://mtmcongress.com/proceedngs/2015/3/19.ERGONOMICS%20IN%20E-%20LEARNING.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/