Интерактивната бяла дъска в обучението


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Интерактивната бяла дъска в обучението АСТАРТА, Пловдив, 2012, с. 156. ISBN 978-954-350-141-0, COBISS.BG-ID 1252418276


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6966
 Стоянка Георгиева-Лазарова

5. Росица Тодорова "Формиране на умения за работа с информационни технологии у учениците от 4 клас" Дисертационен труд за за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и Дидактика Катедра "Педагогика", ВТУ 2018

2. Кръстева А. Интерактивни образователни технологии в началното училище. АСТАРТА, Пловдив, 2014, 344 с. ISBN 978-954-350-182-3, COBISS.BG-ID 1271104484 Цитат на стр. 184-191.

3. Списък на научния актив на Ваня Димитрова Стойкова, Катедра „Електротехника, електроника, автоматика и хранителни технологии“ Факултет „Техника и технологии“, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА https://eeaftt.files.wordpress.com/2015/08/02-2015_751-_od_4-0-2_ftt_eea_vanya-sotykova.pdf стр. 6 под номер 9.

4. Тодорова Р. ИНТЕРАКТИВНАТА БЯЛА ДЪСКА – НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ У ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ. - Първа докторантска научна сесия, ВТУ, 2014 IBSN 978-954-524-992-1

1. Кансъзов А., Генков Д., Бараков Т. ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА. Научни трудове - Университет по хранителни технологии - Пловдив [Електронен ресурс] : научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии", 2013, ISSN 1314-7102, COBISS.BG-ID 1247068644, с. 1177- 1182. Цитат на стр. 1182 http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2013/docs/04-kst/13-Angel_Kansazov.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/