Обучение в дигитална среда.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2012) Обучение в дигитална среда. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – 424 с. ISBN 978-954-524-873-3; COBISS.BG-ID 1248809956


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6965
 Стоянка Георгиева-Лазарова

4. Обучение в дигитална среда. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, 424 с. ISBN 978-954-524-873-3 COBISS.BG-ID 1248809956 Цитирано в: Damyanov, Ivo, Tsankov, Nikolay. Mobile Apps in Daily Learning Activities. – International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 2018, Vol. 12, No. 6, pp. 133-140. eISSN 1865-7923. Цитат на стр. 136. Indexing SCOPUS, http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/9659/5255

5. Обучение в дигитална среда. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, 424 с. ISBN 978-954-524-873-3 COBISS.BG-ID 1248809956 Цитирано в: Трифонова, М. Компетенции за създаване на учебни ресурси в дигитална среда. – Годишник на Тракийски Университет. Педагогически факултет (Yearbook – Thrakia University. Faculty of Education), 2018, том ХV, с. 136-154. ISSN 1312-286X; COBISS.BG-ID 1121753572 Цитат на стр. 138. http://uni-sz.bg/truni4/wp-content/uploads/pf/file/2018-2019/Izdaniya_PF_2018/Yearbook_2018/yearbook_15_2018.pdf

6. ЦАНКОВ Н., ДАМЯНОВ И. и БОНЕВА-ДАМЯНОВА Е. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА. - Издателство „Авангард Прима” София, 2018, с. 268. ISBN 978-619-239-052-5

3. Тодорова Р. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ. - Трета докторантска научна сесия, ВТУ, 2016, с. 112-115. ISBN 978-619-208-088-4

2. Цитирано в: Кръстева А. Интерактивни образователни технологии в началното училище. АСТАРТА, Пловдив, 2014, 344 с. ISBN 978-954-350-182-3, COBISS.BG-ID 1271104484 Цитати на стр. 114 и 128.

1. Петрова А. Интерактивната бяла дъска в обучението по математика. - НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52, серия 6.2 Страница 102 http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/6.2/6.2-18.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/