За някои психолого-дидактически аспекти на обучението по четене


Попова, Любомира (2013) За някои психолого-дидактически аспекти на обучението по четене Сб. "Традиции и иновации в началното образование". Юбилеен сборник в чест на 70-годишната на проф. Ст. Здравкова. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013 , с. 289-298. ISBN 978-954-07-3634-1


 Ограмотяването е приоритет на началното училище, а усвояването на техника на четене и разбиране на прочетеното е основна негова цел. Ефективното обучение изисква да се познава същността на феномена „четене” и да се отчитат психолого-дидактическите закономерности при неговото овладяване. Това определи като цел на статията проследяване на някои психолого-дидактически аспекти на обучението по четене в начална училищна възраст и представяне на актуални възможности за оптимално протичане на този процес.
  Статия
 четене, грамотност, компоненти на четенето
 Издадено
  6954
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/