За стреса в професията на учителя. - Сб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, с. 316 - 322. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1275981284


Попова, Любомира (2015) За стреса в професията на учителя. - Сб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, с. 316 - 322. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1275981284 Сб. Дни на науката, 2014, Великотърновски клон на съюза на учените в България, с. 316 - 322. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1275981284


 Учителят е професионално свързан с различни представители на обществото - ученици, родители, колеги, експерти. Тези взаимодействия предполагат разбиране, търпение, професионална информация и емпатия, но често очакванията от учителя, както и очакванията на учителя от останалите негови партньори се оказват различни, дори противоречиви, а резултатът е уморени, тревожни, несигурни и демотивирани учители. Посочените обстоятелства подсказват, че в съвременното общество учителят е подложен на различни стресогенни фактори, които сериозно влияят върху здравословното му състояние. Това определи като цел на статията: анализиране на стресогенните фактори и предлагане на техники за справяне с професионалния стрес при учителите.
  Статия
 стрес, учители,
 Издадено
  6952
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/