Взаимодействието учители – родители в съвременния образователен процес. - Педагогически алманах, 2014, 22 (1) с. 50-57. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1274022884


Попова, Любомира (2014) Взаимодействието учители – родители в съвременния образователен процес. - Педагогически алманах, 2014, 22 (1) с. 50-57. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1274022884 Педагогически алманах, 2014, 22 (1) с. 50-57. ISSN 1310-358X. COBISS.BG-ID 1274022884


 Съвременният образователен процес се отличава с изключителна динамика, която се обуславя от участващите в него субекти – ученици, учители, родители. Семейната среда пряко влияе върху успешната социализация и възпитанието на учениците. Това налага да се търсят възможности за оптимизиране участието на родителите в образователния процес чрез създаване на работещи партньорства с учителите за пълноценна реализация на учениците. Актуалността на тази проблематика определи целта изложението: извеждане и анализиране на някои аспекти от взаимодействието учители - родители в съвременния образователен процес.
  Статия
 учители, родители, образователен процес
 Издадено
  6951
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/