Нормативни основи на младежката политика в България. - Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 23 (2), с. 228-249. Print ISSN 1310-358X, Online ISSN: 2367-9360 COBISS.BG-ID 1278824932


Попова, Любомира (2015) Нормативни основи на младежката политика в България. - Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 23 (2), с. 228-249. Print ISSN 1310-358X, Online ISSN: 2367-9360 COBISS.BG-ID 1278824932 Педагогически алманах. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, т. 23 (2), с. 228-249. Print ISSN 1310-358X, Online ISSN: 2367-9360 COBISS.BG-ID 1278824932


 В студията се изследват актуални въпроси, свързани с формирането на младежка политика в Република България от 1989 г. до наши дни, като целта й е да се изведат правните основи на нейната организация. Управлението на тази политика се анализира през призмата на държавния сектор и нормативната база. Студията е ориентирана към широк кръг професионалисти – представители на държавния сектор, обществени организации, младежки работници, педагози, психолози, социолози и всички, които работят за реализирането на младежката политика.
  Студия
 младежка политика, нормативни основи
 Издадено
  6945
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/