Наръчник за студентите - социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца-имигранти. - София: Е Принт, 2013, 100 с. ISBN 978-619-90102-6-6. COBISS.BG-ID 1266823140


Попова, Любомира (2013) Наръчник за студентите - социални педагози за работа по проект: Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца-имигранти. - София: Е Принт, 2013, 100 с. ISBN 978-619-90102-6-6. COBISS.BG-ID 1266823140 София: Е Принт, 2013, 100 с. ISBN 978-619-90102-6-6. COBISS.BG-ID 1266823140


 Основна цел на материала е да се представят възможности за ефективна координация, комуникация и трайно междуинституционално сътрудничество, за да могат децата на мигрантите да се интегрират пълноценно - за да се включат активно в образователния процес, в обществения, социалния и културния живот на страната. Процесът на успешна интеграция зависи от позицията на гражданското общество и от участието на самите мигранти.
  Учебник / Учебно помагало
 деца-мигранти, интеграция
 Издадено
  6943
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/