Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти: учебно помагало


Попова, Любомира (2013) Междуинституционално взаимодействие при интеграция на деца мигранти: учебно помагало Велико Търново: Фабер, 140 с. ISBN 978-954-400-980-9. COBISS.BG-ID 1261589988


 Пълноценната интеграция на мигрантите изисква добра координация и сътрудничество между институциите. При нейното реализиране ръководни са принципите за равни възможности и недискриминация, които са в контекста на основните ценности и отговорности на гражданите на обединена Европа.
  Учебник / Учебно помагало
 мигранти, междуинституционално взаимодействие
 Издадено
  6942
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/