Европейският парламент и формирането на ценностни ориентации. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260


Попова, Любомира (2011) Европейският парламент и формирането на ценностни ориентации. - Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260 Сб. от Майски четения "Дни на науката'2011", посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Ал. Бурмов, Велико Търново, 27 май 2011 г. Отг. ред. П. Петков. В. Търново: Фабер, 2011, т. 1, с. 272 – 278. ISSN 1314-2283. COBISS.BG-ID 1248780260


 Съхраняването, функционирането и развитието на общочовешките ценности осъществява интеграцията между поколенията. В този аспект целта на да гражданското образование е да мотивира подрастващите и да съдейства за утвърждаването им като пълноценни личности, които придобиват граждански ценности и осъзнават своите права и отговорности. Ценностната система се основава на висши общочовешки принципи като зачитане на живота, мира, свободата, естественото равенство, справедливостта и демокрацията, чрез които се осигурява консенсуса в гражданското общество. Целта на статията е да представи дейността и инициативите на Европейския парламент и да открои неговата важна роля по отношение на гражданското образование, свързана с утвърждаването на европейските ценности и формирането на ценностни ориентации у личността.
  Статия
 европейски парламент, човешки права, ценности


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6941
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/