Движението Буккросинг – възможност за формиране на читателски интерес. - Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612


Попова, Любомира (2011) Движението Буккросинг – възможност за формиране на читателски интерес. - Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612 Начално образование, 2011, 51(4), с.48-52. ISSN: 0204-4951. COBISS.BG-ID 1238352612


  В съвременното високотехнологично общество се търсят нови възможности както за овладяване на четенето, така и за създаване на интерес, за приобщаване на подрастващите към тази речева дейност. В този контекст целта на изложението е да се представи съвременното движение буккросинг и да се разкрият възможностите, които то притежава за формиране и стимулиране на читателски интерес у учениците.
  Статия
 читателски интерес, буккросинг


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6940
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/