Взаимодействие на класния ръководител със социално-педагогическите институции при социализацията на учениците. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724


Попова, Любомира (2010) Взаимодействие на класния ръководител със социално-педагогическите институции при социализацията на учениците. - Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724 Педагогически алманах, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 18 (1), с. 22-29. ISSN: 1310-358X. COBISS.BG-ID 1240074724


 Социално-педагогическите дейности в съвременното училище се осъществяват чрез партньорството на субекти като училищно ръководство, училищно настоятелство, учители, възпитатели, педагогически съветници от една страна, и ученици и родители, от друга. Статията разкрива специфичните дейности на класния ръководител и помагащите специалисти при работа с ученици, извежда актуални насоки за взаимодействие между посочените субекти и социално-педагогическите институции за пълноценна социализация на подрастващите.
  Статия
 класен ръководител, социално-педагогически институции, социализация


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  6939
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/