Особености на оценяването в началния образователен етап


Попова, Любомира (2010) Особености на оценяването в началния образователен етап Сб. от Научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование". Ред. П. Костова. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 135-144, ISBN 978-954-524-734-7


 Статията представя държавните образователни изисквания за системата и организацията на оценяване в училищното обучение и извежда основните характеристики на формиращото оценяване в началния етап на обучение (І – ІV клас) в българското училище. Модернизацията и хуманизацията на образователния процес обуславят необходимостта от преосмисляне функциите на оценяването като средство за обратна връзка в контекста на личностно-ориентирания подход към ученика.
  Статия
 оценяване, начален етап
 Издадено
  6938
 Любомира Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/