Роля на мотивацията в учебната дейност. В. Търново: Абагар, 200 с. ISBN 978-954-427-974-5 COBISS.BG-ID 1246419172


Попова, Любомира (2012) Роля на мотивацията в учебната дейност. В. Търново: Абагар, 200 с. ISBN 978-954-427-974-5 COBISS.BG-ID 1246419172 В. Търново: Абагар, 200 с. ISBN 978-954-427-974-5 COBISS.BG-ID 1246419172


 Целта на изследването е въз основа на проучване на теории за мотивацията на учебната дейност да се предложат дидактически технологии за развитие мотивацията на учениците в училищна възраст (1-12 клас). Иновационният подход на изследването е базиран на положителния европейски опит и намира израз в адаптираното въвеждане на интерактивни методи, ученическо портфолио и индивидуални договори в образователния процес, целящи стимулиране на познавателната активност и учебната мотивация на учениците.
  Монография
 мотивация, учебна дейност
 Издадено
  6937
 Любомира Попова

8. Марчева, П. Интерактивните методи на обучение – предизвикателство и реалност. Юбилейна научна конференция 2016: „100 години от рождението на капитан Димитър Списаревски“, 2016, Д. Митрополия.

1. Марчева, П. Нагласи на учителите за използване на интерактивно обучение в началното училище. Втора докторантска сесия, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 18.

2. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертация. В. Търново, 2015, с.17.

3. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертация. В. Търново, 2015, с.49.

4. Марчева, П. Стимулиране на познавателната активност на третокласниците чрез интерактивно обучение. Дисертация. В. Търново, 2015, с.54.

5. Марчева, Петя. Дидактичната игра в обучението в първи клас. Научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 2015, ISBN 978-954-9689-94-5

6. Николова, Анелия. Училище, в което деца, родители и учители четат заедно. Грамотността в началното училище, Велико Търново: УИ «Св. св. Кирил и Методий», В. Търново, 2015, с. 122, ISBN 978-619-208-029-7.

7. Николова, Анелия. Учителите и родителите – партньори в насърчаването на детското четене. - Педагогика, 2015, (6), с. 768. ISBN 0861-3982

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/