Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2015) Беломъжева-Димитрова, С., М. Петкова. Проучване мнението на ученици от начален етап на основна образователна степен относно провеждането на модул „Туризъм”. Сп. Спорт и наука, 2015, изв. бр. 2/2015, с. 49-58. Print ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.


 Резюме: Туризмът е дейност, която се извършва в природна среда, изисквайки от организма на човек умерено физическо натоварване, като се укрепва здравето, подобряват се функционалните възможности на организма и се разширяват познанията за околната среда и света. Целта на научната разработка е да се разгледат особеностите на пешеходния туризъм и възможностите му за прилагане в извънкласните форми на обучение по дисциплината Физическо възпитание и спорт в начален етап на основна образователна степен, в две великотърновски училища. Методика: използван бе анкетен метод на проучване с отворени и затворени въпроси и възможност за даване на повече от един отговор. Резултати: установи се, че в двете великотърновски училища децата се обучават в различни туристически умения, като някои от дейностите затрудняват децата, но всички са интересни за тях и учениците имат положително отношение към модула.
  Доклад
 Ключови думи: модулно обучение, туризъм, екипировка, местност, дейност, умения, емоции.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  6933
 Стефания Беломъжева-Димитрова

5. Алексиева, М., С. Стефанов, Е. Спахиу. Анкетно проучване относно мястото на спорта 3x3 баскетбол във висшите училища в република Албания, Сб. Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2019, Цит. с. 139-146.

4. Гечева, М. Оптимизиране на учебно-трнировъчния процес при 13-14 годишни баскетболисти. Дисертационен труд, Велико Търново.

3. Панайотов, Н., М. Видиновски, М. Алексиева. Анализ на спортно-педагогическите парадигми за начално обучение и усъвършенстване по вид спорт. Сп. Спорт и наука, бр 2/2016, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276. Цит. с. 46.

1. Гечева, М. Изследване на мотивацията и отношението на ученици, родители и учители към участие в учебно-тренировъчен процес по баскетбол, Сп. Спорт и наука, изв. бр 5, 2015, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276.

2. Цитирано в: Гечева, Маргарита. Изследване на мотивацията и отношението на ученици, родители и учители към участие в учебно-тренировъчен процес по баскетбол. сб. „Съврeмeнни тeндeнции нa физичeскoтo възпитaниe и спoртa“, София: СУ „Св. Климeнт Oхридски“, 2015 ISSN: 1314-2275; COBISS.BG-ID 1247245284. Цит. с. 108.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/