Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания.


Беломъжева-Димитрова, Стефания (2009) Системен подход за диагностика на функционалния дефицит в областта на лакътната става след прекарани травматични увреждания. Сп. Педагогически алманах, 2009, бр. 2, Print ISSN 1310-358Х


 Лакътната става е основно звено от кинематичната верига на горния крайник. Тя дава възможност ръката да заема необходимата позиция в пространството при осъществяването на различни дейности. Чрез нея горният крайник придобива различна дължина и се поставя на необходимата височина при изпълнението на тези дейности, а ротацията на предмишницата, в която взема участие проксималната радио-улнарна става, дава възможност да се поставя ръката в максимално ефективна биомеханична позиция. Ето защо адекватната диагностика на функционалния дефицит и възстановяването на нормалната подвижност в лакътния комплекс след травматични увреди са едни от основните задачи на кинезитерапията.
  Статия
 Лакътна става, методи на изследване, анамнеза, оглед, функционално изследване.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6930
 Стефания Беломъжева-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/