Цонкова, Д. Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100


Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Симптоматика на професионалната деформация при спортни педагози. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 15, ч. 2. Под науч. ред. на М. Георгиев. София: НСА ПРЕС, 2010, с. 61-68. ISBN 978-954-718-279-9; COBISS.BG-ID 1269360100


 Основната цел на научната разработка е да се посочат и обосноват някои типични поведенчески промени, характеризиращи симптоматиката на възникване на професионалната деформация при учителите по физическо възпитание и спорт. На основата на теорията за диалектическото единство между личност и дейност в изложението се доказва, че професионалната дейност по физическо възпитание и спорт неминуемо оказва влияние върху сложната структура на личността на спортния педагог. Диагностиката на това явление предполага добро познаване на симптомите, характерни за настъпването на професионални отклонения.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  6915
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/