Цонкова, Д. Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа". Долна Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156


Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Професионализацията на спортния педагог –същност, особености и етапи. Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа". Долна Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156 Сб. доклади от научна конференция "Настояще и бъдеще на авиационното образование в Балканско-Черноморския регион на Европа" на факултет "Авиационен", 22-23 май 2010 г., Долна Митрополия; Д. Митрополия : НВУ "Васил Левски", 2010, с. 258-264.ISBN 978-954-713-094-4; COBISS.BG-ID 1232285156


 В статията се разглеждат научните виждания по отношение на същността и отличителните черти на професионализацията. Представена е авторската гледна точка по въпроса за нейните специфични особености като са диференцирани и характеризирани етапите, през които тя протича при спортния педагог. Специално внимание е отделено на разбирането, че прекратяването на активната трудова дейност, като финален етап, също е много важен и деликатен момент в неговия живот. Задълбоченото познаване в цялост на професионализацията е необходимо, за да се хармонизира и оптимално да се усъвършенства развитието на учители и треньори.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  6913
 Димитринка Цонкова

2. на с. 289 в: Цонкова, П., Н. Йорданова. Професионална адаптация и реализация на учители по физическо възпитание и спорт – методологически аспекти в контекста на научно съобщение. Иновации в образованието : сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин - Чанаккале - Дидим. Състав. Чавдар Сотиров ; ред. кол. Георги Колев ... [и др.]. Шумен, [т.е. В. Търново] : Фабер, 2018, с. 289-924. ISBN 978-619-00-0783-8; COBISS.BG-ID 1286118884

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие – Информационен бюлетин „Съвременна педагогическа литература”. С., 2013

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/