Цонкова, Д. Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. – Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Цонкова, Димитринка (2010) Цонкова, Д. Значение на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формиране на адекватна професионална готовност. – Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2010, №3, с. 73-78. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 В статията се обосновава и конкретизира в няколко аспекта значението на обучението по планинарство и спортно ориентиране за формирането на адекватна професионална готовност у студентите, независимо от специалността, която изучават. Задълбоченият анализ на проведените курсове за специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание утвърждават тезата, че пребиваването в естествени планински условия, както и породените от това емоции обогатяват цялостния им житейски опит и компетенциите на студентите и формират у тях както оптимистична нагласа, така и увереност за оцеляване при трудни и критични ситуации.
  Статия
 


Здравеопазване и спорт Спорт
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  6912
 Димитринка Цонкова

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие – Информационен бюлетин „Съвременна педагогическа литература”. С., 2013

2. Църова-Василева, А. Влияние на различни видове двигателна активност върху физическата дееспособност на студенти. Дисертация ОНС „доктор“. В. Търново, 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/