Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност.


Цонкова, Димитринка (2011) Психологически механизми на интереса към спортнопедагогическата дейност. Кинезиология’2011. В. Търново: I&B, 2011, с. 128-131. ISSN 1313-244X.


 Във фокуса на вниманието е разкриване на психологическата същност на интереса към спортнопедагогическата дейност като сложно личностно образувание, което възниква и се изгражда в хода на професионалното самоопределяне и което се проявява чрез интегралното отношение към избраната професия. Изведени са основните неговите структурни компоненти. Обясняват се психологическите механизми, по които той може да се управлява. Подчертава се, че формирането и развитието на интереса към спортнопедагогическата дейност е сложен, нееднозначен процес, обусловен от обективни и субективни фактори. Той протича в определена логическа последователност и обхваща всички подструктури на личността. Целенасочената работа с младежи и спортисти ще спомогне за правилния професионален избор и формирането на устойчив интерес при студенти и млади специалисти в областта на спортната педагогика.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  6908
 Димитринка Цонкова

1. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие – Информационен бюлетин „Съвременна педагогическа литература”. С., 2013

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/