Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Проблеми на комуникацията обучаем – обучаващ. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5.


Цонкова, Димитринка (2012) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Проблеми на комуникацията обучаем – обучаващ. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 17. София: НСА ПРЕС, 2012, с. 143-152. ISBN 978-954-718-344-5.


 Статията е посветена на проблема за академичното общуване в нашето съвремие. По литературни източници е представена характеристика на поколенията, които съжителстват днес. На базата на професионалната практика, натрупания опит и най-вече на интереса на авторите се посочват възможностите за постигане на взаимно разбиране и успешно развитие на комуникацията в аудиторните и извънаудиторните форми на обучение. Дадени са конкретни примери за приложение на стратегиите, използвани във взаимоотношенията между поколенията, които произтичат от специфичния характер на военната и спортнопедагогическата дейност.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  6904
 Димитринка Цонкова

4. На с. 159, 160 и 172: Мойнова, М. Детски послания в рисунки. Екслибрис студио. В. Търново, 2019.,184 с. ISBN 978-619-90391-8-2; COBISS.BG-ID 1288698340

3. на с. 212 и с. 213 : Гърмидолова, М. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. В:Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss2/4

2. на с. 38 : Млячкова, М. Интерактивни методи и средства за обучение в занятията по живопис. Съвременни стратегии за преподаване на живописна композиция. Сб. От сетивното към визуалното. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с.33-48. ISBN ISBN 978-619-208-039-6 COBISS.BG-ID 1274367204

1. Гърмидолова, М. Формиране на културата на подрастващите в обучението по изобразително изкуство. Дисертационен труд за НС „доктор на науките”. В. Търново, 2013

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/