Цонкова, Д. Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1


Цонкова, Димитринка (2013) Цонкова, Д. Ниво на възприет стрес при спортни педагози в зависимост от възрастта и трудовия стаж. Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1 Сб. Личност, мотивация, спорт. Т. 18, НСАПРЕС, С., 2013, с. 278-286. ISBN 978-954-718-371-1


 В статията се представят резултатите от изследването на нивото на възприет стрес при учители по физическо възпитание и спорт чрез теста PS. Изяснява се същността на стреса при учителите, както и аспектите, в които той се проявява при учителите по физическо възпитание и спорт. Доказва се, че нивото на възприет стрес е различно в зависимост от възрастта и от трудовия стаж.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт

Health care and sport
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  6898
 Димитринка Цонкова

3. на с.159 в: Цонкова, П., Н. Йорданова. Професионална адаптация и реализация на учители по физическо възпитание и спорт – методологически аспекти в контекста на научно съобщение. Socio Brains, ISSUE 45, may 2018, p.158 – 161. www.SOCIOBRAINS.com Impact Factor for 2017=5.536 /Сб. Пътуващ семинар на ШУ "Еп. К. Преславски", 2018, с.289-924. ISBN: 978-619-00-0783-8.,

2. Гечева, М. Оптимизиране на учебно-тренировъчния процес при 13-14-годишни баскетболистки. Дисертация ОНС „доктор“. В. Търново, 2017.

1. Костова, Надежда. Стресът при учителите по физическо възпитание и спорт и влиянието му върху педагогическата дейност. Дис. за ОНС "доктор", НСА "В. Левски" София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/