Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284


Цонкова, Димитринка (2014) Цонкова, Д., Е. Бораджиева. Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна). В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014. 208 с. ISBN 978-954-524-953-2; COBISS.BG-ID 1265741284


 Учебникът е структуриран съобразно учебната програма по учебната дисциплина Психология (обща, възрастова, педагогическа и спортна). Втора част е написана от проф. д-р Д. Цонкова и включва темите от раздел „Спортна психология”, които допълват и обогатяват специализираната подготовка на студентите-спортни педагози. Формулировката на понятията и тяхното обяснение се основава както на класическите теоретични постановки, така и на съвременните виждания и тенденции в сферата на психологическата наука и натрупания практически опит по физическо възпитание и спорт
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  6888
 Димитринка Цонкова

1. Стойчева, В. Ефективност на професионалноориентирана методика за физическа подготовка. Сб. Педагогическото образование - традиции и съвременност. В. Търново, 2017, с. 88-95

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/