Спортна психология – обзорен лекционен курс


Цонкова, Димитринка (2014) Спортна психология – обзорен лекционен курс София: Star Way, 2014.100 с. ISBN 978-954-8685-20-7; COBISS.BG-ID 1261570276


 Представеният лекционен курс по Спортна психология има обзорен характер. В синтезиран вид са разработени основни теми, които осигуряват базисната подготовка на студентите от друго професионално направление, обучавани в магистърска програма „Спортна педагогика”. В тях научно и на достъпен език се изяснява психологическата същност на спортната дейност и на обучението по физическо възпитание в училище, очертават се особеностите на личността на спортиста и на спортния колектив. Специално място е отделено на професионално-личностния профил на спортния педагог в контекста на неговата мисия в съвременното общество. Обзорният лекционен курс е ориентиран и към студенти от други специалности в сферата на педагогическите и психологическите науки, които проявяват интерес към разглежданата проблематика.
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  6886
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/