30 години катедра „Предучилищна педагогика”.


Гайдова, Радка (2014) 30 години катедра „Предучилищна педагогика”. Унив.изд.”Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2014 ISSN 1310-358Х


 Юбилейна статия посветена на тридесет годишнината от създаване на катедра „Предучилищна педагогика”” и нейния принос за развитието на предучилищното образование и възпитание във Велико Търново и в страната, както и в утвърждаването на Педагогическия факултет и укрепване на неговия авторитет в структурата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
  Отзив
 юбилей
 Издадено
  6877
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/