Професионално ориентиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти по техника и технологии. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп. Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х.


Гайдова, Радка (2015) Професионално ориентиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти по техника и технологии. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп. Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2015, с.267-310, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1278830564


 В студията се разглежда проблемът за съвременната визия на професиите, която има безспорното влияе при ориентирането на подрастващите към избор за професионална реализация, както и при формиране на първоначални идеи за кариерно развитие. На основата на широка теоретична база и предвид някои европейски професионални и кариерни практики се представят актуални социални опори за професионално ориентиране и кариерно развитие на специалиста-педагог и по-конкретно на учителя по техника и технологии.
  Студия
 техника, технологии, професионално ориентиране, кариерно развитие, учители
 Издадено
  6876
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/