Практико-приложни компетентности по технологично обучение.В. Търново. ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, [с. 207], ISBN 978-619-208-003-7


Гайдова, Радка (2015) Практико-приложни компетентности по технологично обучение.В. Търново. ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, [с. 207], ISBN 978-619-208-003-7 ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015, [с. 207], ISBN 978-619-208-003-7, COBISS.BG-ID - 1273690596


 Трудът „Практико-приложни компетентности по технологично обучение” представя, апробирана във времето система от образователни стратегии и технически технологии, от една страна ориентирани към подготовката на студента и неговите постижения по учебната дисциплина „Педагогика на конструктивно-техническите и битови дейности”, и от друга, като бъдещ учител - към неговите практико-приложни компетенции, съответстващи на стандартите (идеи, подходи, иновации) във висшето педагогическо образование в страните от Европейското образователно пространство, както и на качеството на технологичното обучение на подрастващите в българското училище. В учебника се представят актуални проблеми от областта на дидактиката на висшето педагогическо образование, като се предлагат съвременни педагогически технологии в технологичното обучението на студентите, които се подготвят да преподават дейности и учебни предмети от културно-образователната област Бит и технологии (детска градина, начално училище).
  Учебник / Учебно помагало
 техника, технологии, технологично обучение, технико-технологични компетентности, студенти-педагози.
 Издадено
  6875
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/