Техника, технологии, технологична култура. Педагогически аспекти. В. Търново, ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2014, с.179, ISBN 978-954-524-977-8


Гайдова, Радка (2014) Техника, технологии, технологична култура. Педагогически аспекти. В. Търново, ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий” 2014, с.179, ISBN 978-954-524-977-8 ВТУ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, [с.179], ISBN 978-954-524-977-8, COBISS.BG-ID - 1266374116


 Трудът „Техника, технологии, технологична култура. Педагогически аспекти” има монографичен и учебно-методически характер. Монографичността се реализира като изследване и адаптиране на специализирана техническа и педагогическа научната информация в авторска концепция. Учебно-методическият характер се съдържа в обособени теоретико-изследователски ядра и практико-приложни опори за базови методически модели на обучението по техника и технологии, както и да създава и укрепва основите на професионалния опит на студентите-бъдещи учители и да допринесе за обогатяване на практиките на специалистите по технологично обучение от сферата на предучилищното и началното училищно образование.
  Монография
 техника, технологии, технологична култура, педагогически аспекти, преподаване, усвояване, студенти
 Издадено
  6874
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/