Детската градина – социална и задължителна. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп . Педагогически алманах, 1, 2014,с.7-19, ISSN 1310-358Х


Гайдова, Радка (2014) Детската градина – социална и задължителна. В. Търново. ВТУ. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, сп . Педагогически алманах, 1, 2014,с.7-19, ISSN 1310-358Х Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 1, 2014,с.7-19, ISSN 1310-358Х, COBISS.BG-ID - 1274015716


  Статията е представена на форум – кръгла маса, организиран от катедра Предучилищна педагогика и е посветена на значима и актуална за българското предучилищно и училищно образование, както и за всяко българско семейство целесъобразно ли е подготовката на децата за училище да започва от 4-годишна възраст, т.е. подготвителния етап да включва периодът 4-7г. Представен е сравнителен анализ на световния опит: европейски, азиатски, руски, както и въз основа на Проектозакон за предучилищното и училищното образование.
  Статия
 традиции, опит, способности, деца, обучение, училище
 Издадено
  6873
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/