Портфолио по техника и технологии на студента-педагог. В. Търново. НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937


Гайдова, Радка (2014) Портфолио по техника и технологии на студента-педагог. В. Търново. НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937 НВУ „Васил Левски”, Годишна университетска научна конференция, 2014, с. 258-264, ISSN 1314-1937, COBISS.BG-ID - 1274709220


 Статията разглежда актуален проблем от подготовка на студента, а именно самостоятелна работа, която заема голям дял от цялостния процес на обучение. Представя се нов тип образователна технология в университетското образование, а именно «учебното портфолио на студента».Предмет на изследването е проучване на функциите на технологията «Учебно портфолио» в обучението по дисциплината Педагогика на конструктивно-техническите и битови дейности. Целта е да се представи адаптиран към изискванията за качествено обучение, модел на порфолио, обединяващ самостоятелните задачи на студента от различните форми на обучение по учебната дисциплина, за да се постигне адекватност между критериите и обективността при самооценяването и оценяването.
  Доклад
 студенти, обучение, самостоятелна подготовка, портфолио
 Издадено
  6870
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/