Савремене тенденциjе у наставним иваннаставним активностима на учителским (педагошким) факултетима. Сърбия. Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online).


Гайдова, Радка (2013) Савремене тенденциjе у наставним иваннаставним активностима на учителским (педагошким) факултетима. Сърбия. Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online). Учитељском факултету у Врању, 2013, с. 434, ISBN 978-86-6301-011-6 (Online).


 В даклада е направен опит да бъдат типологизирани методите за обучение по технико-технологични дейности в детската градина, като са определени VІІ основни типа, VІІ подтипа и конкретните методи. Многообразието от методи и комбинираността между тях зависи достъпността на представяне на техническото съдържание със запазване на неговата научна стойност пред обучаваните. Ориентацията на типовете и подтиповете на методите организирани в специфично-адаптирана система, подпомага ефективното методическо реализиране на обучение по конструктивно-технически дейности на децата от предучилищна възраст, както и има предназначението да оттимизира структурта и протичането на обучаващия технико-технологичен процес.
  Доклад
 методи, типове, подтипове, технически дейности
 Издадено
  6865
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/