Идеи за иновативност от опита на доц. д-р Маргарита Каменова.


Гайдова, Радка (2013) Идеи за иновативност от опита на доц. д-р Маргарита Каменова. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2013, ISSN 1310-358X


 Статията е посветена на юбилейната 130-та година на Предучилищното образование в България и по повод 85 години от рождението на доц. д-р Маргарита Каменова - основател и първи ръководител на катедра” Предучилищна педагогика” при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Целта е студентите-педагози и начинаещите детски учители да бъдат запознати с приносите на научните разработки на доц. д-р Маргарита Каменова, както и да се интерпретира тяхното отражение в съвременните практики по предучилищно образование.
  Статия
 конструиране, деца, иновации, традиции
 Издадено
  6862
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/