Базовото партньорство – практики, проблеми, идеи, решения.


Гайдова, Радка (2013) Базовото партньорство – практики, проблеми, идеи, решения. Унив.изд.”Св.св. Кирил и Методий”, Педагогически алманах, 2, 2013, ISSN 1310-358X, COBISS.BG-ID - 1261171428


 Разглежда се взаимодействието между висшето училище и базовите институции, които в ролята си на сътрудници, осигуряват възможност студентите да организират и ръководят образователен процес в реална образователна среда с деца и ученици, както и да усетят, разберат и реагират адекватно на влиянието на предвидени и непредвидени обстоятелства и фактори в учебния процес. Предлагат се реалистични идеи и конкретни решения за оптимизиране на професионално-практическата подготовка на студентите, които да спомогнат за оптимизиране на професионалното взаимодействие между университет – училище и детска градина.
  Статия
 практическо обучение, базови институции, студенти.
 Издадено
  6861
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/