Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите – бъдещи детски учители.


Гайдова, Радка (2012) Педагогически технологии за управление на самостоятелната работа на студентите – бъдещи детски учители. Международна научна конференция, Китен, І кн., т. ІІ, ISBN 978-954-490-336-7


 Съвременното образователно пространство постепенно се преобразява като сменя парадигмите си от модели за подражание към модели за самостоятелно овладяване на информация от обучаемите. Проблемът за относително малкият дял самостоятелна работа на студентите и остарелите й форми /основно реферати/ се разглежда като мотив за провеждане на изследването ни. Теоретично са определени четири типа самостоятелна работа: възпрозвеждащ, познавателен, творчески, познавателно- критически тип. Описани са групи педагогически технологии, актуални за предмета на изследването. Конструирани са модел за управление на самостоятелната работа на студентите и свързан с него модел на самостоятелната дейност на студентите.по дисциплините „Педагогика на математическата култура” и „Педагогика на конструктивно-техническите дейности”.
  Доклад
 самостоятелна подготовка,умения за самообразование, самоорганизация, самоконтрол, педагогически иновации.
 Издадено
  6858
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/