Самоорганизация и интеграция на микро- и макросистемите в подготовката по Техника и технологии на студентите от педагогическите специалности. Русе. Международна научна конференция, РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321


Гайдова, Радка (2012) Самоорганизация и интеграция на микро- и макросистемите в подготовката по Техника и технологии на студентите от педагогическите специалности. Русе. Международна научна конференция, РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321 РУ-СУБ, 2012, с.61-69, ISSN 1311-3321


 В доклада се разглежда синергетичния подход в областта на висше педагогическо образование, в макросистемата на обучение по Техника и технологии на студентите – педагози и процесите на самоорганизация и интеграция с множеството взаимодействащи микросистеми.
  Доклад
 синергетичен подход, техника, технологии, обучение, студенти
 Издадено
  6857
 Радка Гайдова

1. Йорданова, Даниела. Семейството и училището за правоговорната култура на учениците в І-ІV клас. Сб. „Знанието-традиции, иновации, перспективи”, БСУ, т.І, Бургас, 2013, с.311; ISBN - 978-954-9370-95-9; 978-954-9370-96-6; 978-954-9370-97-3, COBISS.BG-ID - 1261419492

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/