Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в.


Белчева, Весела (2014) Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в. сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2014, 287-294, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1265373668


  В статията е направено обзорно представяне на учителите, допринесли за развитието на чуждоезиковото обучение в Търново от Възраждането до началото на XX век. Събраните сведения показват, че възрожденските учители по чужди езици не са обикновени преподаватели, обучаващи на граматически правила и тълкуващи текстове, а носители на новите европейски ценности, на свободната европейска критика и философия – те са видни общественици, книжовници, ерудити, допринасящи за духовното израстване на българския народ и за оформянето на неговото национално съзнание.
  Статия
 учители, чуждоезиково обучение, Търново, Възраждане, начало на ХХ в.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6852
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/