Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в.//NOTORIOUS FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN VELIKO TURNOVO - FROM BULGARIAN RENAISSANCE UNTIL BEGINNING OF 20TH CENTURY


Белчева, Весела (2014) Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на ХХ в.//NOTORIOUS FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN VELIKO TURNOVO - FROM BULGARIAN RENAISSANCE UNTIL BEGINNING OF 20TH CENTURY сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 3, 2014, 287-294, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID1265373668 https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C1uQGjGWdBmsDcMfapl&page=1&doc=6


  В статията е направено обзорно представяне на учителите, допринесли за развитието на чуждоезиковото обучение в Търново от Възраждането до началото на XX век. Събраните сведения показват, че възрожденските учители по чужди езици не са обикновени преподаватели, обучаващи на граматически правила и тълкуващи текстове, а носители на новите европейски ценности, на свободната европейска критика и философия – те са видни общественици, книжовници, ерудити, допринасящи за духовното израстване на българския народ и за оформянето на неговото национално съзнание.
  Статия
 учители, чуждоезиково обучение, Търново, Възраждане, начало на ХХ в.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6852
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/