Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение


Белчева, Весела (2015) Отвъд бариерата на езика или за илюстрацията в ранното чуждоезиково обучение сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 2, 2015, 173-181, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1272744676


 Тематиката на настоящата встъпителна лекция е ориентирана към разискване и обосноваване на „пригодността“ на илюстрациите за целите на ранното чуждоезиково обучение, накратко очертавайки тяхната същност, критерии за подбор и функции в това обучение.
  Статия
 илюстрации, ранно чуждоезиково обучение, критерии за подбор, функции


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6851
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/