Детето, изкуството и чуждият език


Белчева, Весела (2014) Детето, изкуството и чуждият език сп. "Чуждоезиково обучение", кн. 6, 2014, 670-676, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1267961060


 В статията е направено обзорно представяне на ролята на изкуството в ранното чуждоезиково обучение. Предложени са конкретни идеи за интегриране на художествените творби в обучението по немски език, които са само една малка част от многото възможни методически решения за постигане на по-голямо единство между език, култура и творчество в съвременната парадигма на чуждоезиковото обучение
  Статия
 изкуство, ранно чуждоезиково обучение, художествени творби, обучение по немски език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6850
 Весела Белчева

1. Отзив за статията „Детето, изкуството и чуждият език” във в-к „АзБуки”, брой 6, 5-11.02.2015 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/