Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище


Белчева, Весела (2012) Илюстрацията в обучението по немски като чужд език в началното училище В. Търново: Ивис, 162 с., ISBN 978-954-2968-19-1, COBISS.BG-ID 1249202916


 Монографията разглежда ролята на илюстрацията като важно дидактично средство, което успешно може да съдейства за постигането на двете водещи цели на съвременното чуждоезиково обучение – комуникативна и интеркултурна компетентност. В първата глава на монографията се прави кратък теоретичен обзор на ролята на нагледността в обучението, като се представят нейната същност, отделните й видове и развитието й в чуждоезиковото обучение. Втората глава е пространна теоретична обосновка на ролята на илюстрациите в чуждоезиковото обучение. Тя разглежда същността, особеностите и типологията на илюстрациите, използвани в обучението по чужд език. Особено внимание се отделя на критериите за подбор на илюстрациите, както и на отделните им функции в чуждоезиковото обучение – семантизираща, стимулираща, мнемотехническа и страноведско-интеркултурна функция. В третата глава се прави критически анализ на илюстрациите, използвани в регионалните учебници по немски език за втори, трети и четвърти клас. Четвъртата глава е с емпирична насоченост и представя илюстрацията през погледа на обучаващите и учещите. В тази глава се описват резултатите от проведено проучване сред студенти – бъдещи учители по немски език на деца и ученици от началното училище, изучаващи немски като първи чужд език. В последната – пета – глава се предлагат конкретни методически идеи за практическо приложение на илюстрациите в обучението по немски език на деца.
  Монография
 обучение по немски език, начално училище, илюстрация, нагледност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6847
 Весела Белчева

4. Михайлова-Недкова, Г. Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразителните дейности на 6-8 годишните деца. Дисертационен труд. СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика", с. 80

5. Христова, М. За преподаването на граматика при усвояването на чужд език. В: Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.) Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, с. 17. ISBN 978-619-205-107-5

6. Чуховска, Д. Развитие на свързаната реч в предучилищна възраст. В: Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, с. 49. ISBN 978-619-205-107-5

3. Христова, М. Езиковата картина на света като важен аспект на обучението по чужд език. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, цит. на с. 42, ISBN 978-619-205-024-5

1. Кръстева, А. За критическото и творческото мислене. В: Сб. "30 години Педагогически факултет. Юбилейна международна научна конференция, 21 ноември 2014". Велико Търново: Фабер, 2015, с. 38, ISBN 978-619-00-0352-6

2. Михайлова-Недкова, Г. Надграждане в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст чрез илюстрацията. В: Сборник от Осма национална конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка към света на мечтите". Плевен: МЕДИАТЕХ, ISBN 987-619-207-016-8, цитат на с. 79

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/