Österreich im Fokus. Ein Text- und Übungsbuch zu Aspekten österreichhischer Landeskunde für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. // Австрия във фокус. Учебно помагало по австрийско странознание за студентите от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език”


Белчева, Весела (2012) Österreich im Fokus. Ein Text- und Übungsbuch zu Aspekten österreichhischer Landeskunde für Studenten der Fachrichtungen Grundschulpädagogik mit Deutsch und Vorschulpädagogik mit Deutsch. // Австрия във фокус. Учебно помагало по австрийско странознание за студентите от специалностите “Начална училищна педагогика и немски език” и “Предучилищна педагогика и немски език” В. Търново: Ивис, 103 с., ISBN 978-954-2968-40-5, COBISS.BG-ID 1249164516


 Помагалото допълва и надгражда публикувания през 2011 г. Увод в австрийското странознание, като включва подбрани фрагменти от текстове на различни автори, описващи австрийската народност и култура. Тъй като целевата група на учебното помагало са средно напреднали обучаеми, текстовите фрагменти са подбрани от автентични литературни източници, но са частично адаптирани съобразно езиковото ниво, интересите, образователните потребности на учещите, както и съобразно предвидения по учебен план хорариум часове. Тематичните акценти на помагалото са свързани с представянето на австрийския манталитет, на австрийската кухня и на австрийския немски (като репрезентативна част от чуждата култура) през призмата на различни автори. В помощ на обучаемите, след всеки текст са изнесени кратки пояснения на лексиката, която евентуално би затруднила разбирането.
  Учебник / Учебно помагало
 австрийско странознание, интеркултурен образователен подход, немски език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  6846
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/